اقامت در آلمان به صورت سرمايه گذاري يكي از روش هاي قابل اطمينان جهت اخد اقامت اين كشور...